Organizing Committee

Adam Wisniewski

Nicolaus Copernicus University,

Poland

Pedro Bermejo

Puerta de Hierro University,

Spain

Hadi Eltonsi

Psychiatrist,

Egypt

Volodymyr Ponomarov

V.N.Karazin Kharkiv National University,

Ukraine

Hasan Huseyin Karadeli

Istanbul Medeniyet University,

Turkey

Jizong Zhao

Neurosurgical Society,

China

Aida Kondybayeva

Kazakhstan National Association of Neurologist,

Kazakhstan

Nevena Stevanic

General Hospital Jagodina,

Serbia

Gorsev Yener

Dokuz Eylul University,

Turkey

Nina Riggins

University of California San Francisco,

USA